References

Boronoyev A.O. «Sibirstvo» kak forma territorial'noy identichnosti ["Sibirstvo" as a form of territorial identity] , in: Sibir'. Problemy sibirskoy identichnosti, pod red. prof., akad. RAYEN A.O. Boronoyeva [Siberia. Problems of Siberian identity]. Saint Petersburg: Asterion, 2003.

Boronoyev A.O. Problemy dinamiki sibirskoy identichnosti [Issues of the dynamics of Siberian identity], Obshchestvo, sreda, razvitiye [Society, environment, and development], 2010, 3, pp. 81-85.

Bowden Br. The Ideal of Civilisation: Its Origins and Socio-Political Character, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 2004, 7(1), pp. 25–50.

Castells M. The power of identity. The information age: economy, society, and culture. Vol. 2. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

Eisenstadt S.N. Modernity and the construction of collective identities, International Journal of Comparative Sociology, 1998, 39(1), pp. 138–158.

Kazarkin A.P. Idei oblastnichestva i yevraziystva v literature Sibiri [The ideas of regionalism and Eurasianism in literature of Siberia], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Tomsk State University], 1999, 268, pp. 11-12.

Korzhov G. Territorial'nyye identichnosti: kontseptual'nyye interpretatsii v sovremennoy zarubezhnoy sotsiologicheskoy mysli [Territorial identities: conceptual interpretations in contemporary foreign sociological thought], Sotsiologiya: teorii, metody, marketing [Sociology: Theory, Methods, Marekting], 2010, 1 pp. 107-124.

Literaturnoye nasledstvo Sibiri. T. 4. [Literary Heritage of Siberia. Volume 4]. Novosibirsk: Zap.-Sib. knizhnoye izd-vo, 1979. T. 5. [Volume 5]. 1980.

Mannheim K. Izbrannoye. Sotsiologiya kul'tury [Selected works. Sociology of culture]. Moscow; Saint Petersburg: Universitetskaya kniga, 2000.

O’Hagan Ja. Discourses of Civilizational Identity, in: Civilizational Identity: The Production and Reproduction of “Civilizations” in International Relations, M. Hall, P.Th. Jackson (ed.). New York: MacMillan, 2007, pp. 15–33.

Shilovskiy M.V. Sibirskoye oblastnichestvo v obshchestvenno-politicheskoy zhizni regiona [Siberian regionalism in public and political life of the region]. Novosibirsk: Sova, 2008.

Strategiya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri do 2020 goda [The strategy of socio-economic development of Siberia until 2020]. [http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php].

Vserossiyskaya perepis' naseleniya 2010 goda [All-Russian Census of 2010]. [http://www.perepis-2010.ru].

Yadrintsev N.M. Sibir' kak koloniya [Siberia as a colony]. Saint Petersburg, 1892.

Yemelyanova T.N. Oblastnichestvo N.M. Yadrintseva kak filosofiya rossiyskoy deystvitel'nosti [Regionalism of N.M. Yadrintsev as philosophy of Russian reality]. Saint Petersburg: Izd-vo «Info-da», 2004.

Zhivopisnaya Rossiya [Picturesque Russia]. Saint Petersburg; Moscow, 1884. T. 11 [Volume 11].