Article Information

INTERNATIONAL FORUM “CULTURE AND FOOD: INNOVATIVE STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

Inna Vershinina (urbansociology@yandex.ru), Artemiy Kurbanov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Citation: Vershinina I., Kurbanov A. (2020) Mezhdunarodnyy forum «Kul'tura i pitaniye: innovatsionnyye strategii dlya ustoychivogo razvitiya» [International Forum “Culture and food: innovative strategies for sustainable development”]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 23(1): 233–242. (in Russian). https://doi.org/10.31119/jssa.2020.23.1.9