Article Information

PREFACE

Nikolay Skvortsov (nskvortsov@spbu.ru)

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Citation: Skvortzov N. (2019) Predisloviye [Preface]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 22(5): 7–11 (in Russian). https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.5.1

References

Bochkareva V.I. (2014) Teoretiko-metodologicheskiye problemy issledovaniya «sovremennosti» v istoriko-sotsiologicheskom kontekste (k 150-letiyu so dnya rozhdeniya A.S. Lappo-Danilevskogo) [Theoretical and methodological problems of the study of "modernity" in the historical and sociological context (to the 150th anniversary of the birth of A.S. Lappo-Danilevsky)]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika [Bulletin of St. Petersburg University. Series 12. Psychology. Sociology. Pedagogy], 2: 119-126.

Boronoev A.O., Kapustina E.G., Skvortsov N.G. (2016) Russkoye sotsiologicheskoye obshchestvo im. M.M. Kovalevskogo: istoriya i deyatel'nost'. K 100-letiyu sozdaniya [M.M. Kovalevsky Russian Sociological Society: history and activities: To the 100th anniversary of its foundation]. St. Petersburg: Asterion (in Russian).

Boronoev A.O., Lomonosova M.V., Mironov D.V., Skvortsov N.G. (2016) Sotsiologicheskoye obshchestvo im. M.M. Kovalevskogo: istoriya i sovremennost'. K 100-letiyu so dnya osnovaniya [M.M. Kovalevsky Sociological Society: history and modernity. To the 100th anniversary of its foundation]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 19(3): 5–15 (in Russian).

Dolgova E.A. (2011) Dokumenty Russkogo sotsiologicheskogo obshchestva imeni M. M. Kovalevskogo (1916–1923 gg.) [Documents of the Russian Sociological Society named after M.M. Kovalevsky (1916–1923)]. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological studies], 6: 135–143. (in Russian).

Dolgova E.A. (2013) Dokumenty o deyatel'nosti Russkogo sotsiologicheskogo obshchestva im. M.M. Kovalevskogo (1916–1923) [Documents on the activities of the M.M. Kovalevsky Russian Sociological Society (1916–1923)]. Klio [Clio], 12: 67–71 (in Russian).

Lappo-Danilevsky A.S. (2005) Istoriya politicheskikh idey v Rossii v XVIII veke v svyazi s obshchim khodom yeye kul'tury i politiki [History of political ideas in Russia in the 18th century in connection with the general course of its culture and politics]. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag.

Lappo-Danilevsky A.S. (2013)  Ob institute sotsial'nykh nauk. Zapiska komissii Rossiyskoy Akademii nauk [On the Institute of Social Sciences. Note of the Commission of the Russian Academy of Sciences]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 3: 59–62 (in Russian).

Malinov A.V. (2013) «Rassadnik naushchnykh znanij» (deyatel'nost' A.S. Lappo-Danilevskogo po organizacii Instituta social'nyh nauk) ["A hotbed of vital knowledge" (activity of A.S. Lappo-Danilevsky to organize the Institute of Social Sciences).]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 16(3): 17–28.

Malinov A.V. (2016) Istoriya russkogo sotsiologicheskogo obshchestva im. M.M. Kovalevskogo (1916–1923). K 100-letiyu so dnya osnovaniya [History of the M.M. Kovalevsky Russian Sociological Society (1916–1923): to the 100th anniversary of its foundation]. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological studies], 5: 141–145 (in Russian).

Malinov A.V. (2017) Sotsiologicheskoye naslediye A.S. Lappo-Danilevskogo: issledovaniya i materialy [Sociological Heritage of A.S. Lappo-Danilevsky: studies and materials]. St. Petersburg: RCCH (in Russian).

Vasilenko V.V. (2017) Idei A.S. Lappo-Danilevskogo v teorii sotsiokul'turnoy dinamiki P.A. Sorokina [Ideas of A.S. Lappo-Danilevsky in P.A. Sorokin's theory of sociocultural dynamics]. Vestnik Syktyvkarskogo universiteta. Seriya gumanitarnyh nauk [Bulletin of the Syktyvkar University. Humanities Series], 6: 111–123 (in Russian).

Zaynutdinov A.E. (2013) Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya “Ponimanie obschestvenno-istoricheskogo razvitiya i sovremennosti: metodologiya social'nykh nauk” [International scientific conference “Understanding the socio-historical development and modernity: methodology of social sciences”]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 16(3): 206–209 (in Russian).