References

Crossley N. Towards Relational Sociology. Routledge, 2011.

Emirbayer M. Manifesto for a Relational Sociology, The American Journal of Sociology, 1997, Vol. 103, No. 2 (Sept.).

Hodgson G. The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism. Routledge, 2004.

Ilyin V.V. Teoriya poznaniya. Vvedeniye. Obshchiye problemy [Theory of cognition. Introduction. General problems]. Moscow: Izd-vo MGU, 1993.

Luhmann N. Sotsial'nyye Sistemy: ocherk obshchey teorii [Social Systems: An outline of general theory]. Saint Petersburg: Nauka, 2007.

Veblen T. Pochemu ekonomicheskaya nauka ne yavlyayetsya evolyutsionnoy distsiplinoy [Why economic science is not an evolutionary discipline] [1898], Federal'nyy obrazovatel'nyy portal. Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, per. s angl. E. Vinogradovoy [Federal Education Portal. Economy. Sociology. Management]. [http://www.ecsocman.edu.ru].

Yefimov V. Ob interpretativnoy institutsional'noy ekonomike (nauchnyy doklad) [On interpretative institutional economics (scientific report)]. Moscow: IE RAN, 2007.

Yefimov V. Predmet i metod interepretativnoy institutsional'noy ekonomiki [Subject and method of interepretative institutional economics], Voprosy ekonomiki [Issues of Economics], 2007, 8.