Author Information

Evgeny Shorygin — MA in Social Sciences, Lobachevsky University, Nizhny Novgorod (evgeny_shore@mail.ru)