References

Bauman Z. Tekuchaya sovremennost', per. s angl. [Liquid Modernity].  Saint Petersburg: Piter, 2008.

Berger P., Luckmann Th. Sotsial'noye konstruirovaniye real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya [The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge]. Moscow: Medium, 1995.

Bourdieu P. Nachala, per. s fr. N. A. Shmatko [In Other Words]. Moscow: Socio-Logos,1994.

Bourdieu P. Prakticheskiy smysl, per. s fr. [Practical Reason: On the Theory of Action]. Saint Petersburg: Aleteyya, 2001.

Epshteyn M. Proto- [Proto-], in: Proyektivnyy filosofskiy slovar' [Projective philosophical vocabulary]. Saint Petersburg: Aleteyya, 2003.

Giddens A. Ustroyeniye obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii [The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration]. Moscow: Akademicheskiy Proyekt, 2003.

Gilinskiy Ya. Deviantnologiya: sotsiologiya prestupnosti, narkotizma, prostitutsii, samoubiystv i drugikh «otkloneniy». 2-ye izd., ispr. i dop [Deviantology: sociology of crime, drug abuse, prostitution, suicide, and other "deviations". Second edition]. Saint Petersburg: Izdatel'stvo R. Aslanova «Yuridicheskiy tsentr Press», 2007.

Graham J., Bennett T. Strategii preduprezhdeniya prestupnosti v Yevrope i Severnoy Amerike [Crime prevention strategies in Europe and North Amerika]. Helsinki, 1995.

Macionis J. Sotsiologiya. 9-ye izd. [Sociology. 9th ed.]. Saint Petersburg: Piter, 2004.

Hess H., Scheerer S. Was ist Kriminalität? Skizze einer konstruktivistischen Kriminalitätstheorie, Kriminologisches Journal, 1997, 29(2).

Lamnek S. Theorien abweichenden Verhaltens: eine Einfürung für Soziologie, Psychologie, Pädagogen, Juristen, Politologen, Kommunikationwissenschaftler und Sozialarbeiter. 7. Auff. München: Fink, 2001.

Pryanikov P. Dlya medvedevskoy modernizatsii v Rossii yest' tol'ko 20 mln. Chelovek [There are only 20 million people in Russia for Medvedev's modernization]. [http://www.planet-kob.ru/articles/291] (accessed 14.10. 2010).

Schütz A., Luckmann T. Strukturen der Lebenswelt. Bd I. Neuwied, 1975.
Sheley J. Kriminologiya, per. s angl Criminology]. Saint Petersburg: Piter, 2003.

Shipunova T.V. Sotsial'noye isklyucheniye i vosproizvodstvo prestupnosti [Social exclusion and reproduction of crime], Kriminologiya: vchera, segodnya, zavtra [Criminology: yesterday, today, and tomorrow], 2002, 4 (5).

Sztompka P. Sotsiologiya sotsial'nykh izmeneniy [The sociology of social change]. Moscow: Aspekt Press, 1996.

Wolff Ch. K genezisu sotsial'nogo. Mimezis, performativnost', ritual [On genesis of the social. Mimesis, performativity, ritual]. Saint Petersburg: Intersotsis, 2009.

Yadov V.A. Sovremennaya teoreticheskaya sotsiologiya kak kontseptual'naya baza issledovaniya rossiyskoy transformatsii : Kurs lektsiy dlya studentov magistratury po sotsiologii. Izd. vtoroye, ispravl. i dopoln [Contemporary theoretical sociology as a conceptual base for the study of Russian transformations: A course of lectures for MA students in sociology. Second edition]. Saint Petersburg: Intersotsis, 2009.