Author Information

Vyacheslav Popkov – Doctor of Sociology, Professor, Department of Social and Organizational Psychology, Kaluga State University (v-831p@yandex.ru).