References

Emerson R.M. Power-Dependence Relations, American Sociological Review, 1962, 27(1). pp. 31-41.

Homans G. Sotsial'noye povedeniye kak obmen [Social behavior as exange], in: Sovremennaya zarubezhnaya sotsial'naya psikhologiya [Modern foreign social psychology]. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1984. [http://ecsocman.hse.ru/text/18352507/]

North D. Instituty, institutsional'nyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. Moscow: «Nachala», 1997.

Whalen M., Zimmerman D. Sequential and Institutional Contexts in Calls for Help, Social Psychological Quarterly, 1987, 50(2), pp. 172-185.