Author Information

Oksana Krasilnikova — Candidate of Science (History), Associate Professor, Department of Humanities, Naberezhnye Chelny Institute, Branch of Kazan (Volga Region) Federal University (zadumina@yandex.ru)