Author Information

Andrey Kozhevnikov — Candidate of Sciences (Sociology), Vice President, Novokuznetsk Medical Training Institute (nvkz2004@rambler.ru)