Author Information

Vsevolod Kostyuk – PhD, Senior Researcher, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (kostyuk.vsevolod@yandex.ru)